به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛ چهار ورزشکار و یک مربی از خوزستان به اردوی تیم ملی پارادو و میدانی دعوت شدند.

ششمین مرحله اردو آمادگی تیم ملی پارادو و میدانی بانوان از بیست و هفتم خرداد تا پانزدهم تیر ماه به میزبانی استان فارس برگزار می شود که الهام صالحی، شهلا حدیدی، حنان کعب‌عمیر، هاشمیه متقیان از خوزستان در این اردو شرکت می کنند.

زهرا کرم‌زاده از خوزستان نیز به عنوان مربی در این اردو حضور دارد. این مربی به همراه متقیان در پارالمپیک توکیو حضور داشت و در کسب نشان طلا توسط این ورزشکار نقش پررنگیحضور پررنگ بانوان خوزستانی در اردوی تیم‌ملی پارادو و میدان داشت.

 

 

***

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛ چهار ورزشکار و یک مربی از خوزستان به اردوی تیم ملی پارادو و میدانی دعوت شدند.ششمین مرحله اردو آمادگی تیم ملی پارادو و میدانی بانوان از بیست و هفتم خرداد تا پانزدهم تیر ماه به میزبانی استان فارس برگزار می شود که الهام صالحی، شهلا حدیدی، حنان کعب‌عمیر، هاشمیه متقیان از خوزستان در این اردو شرکت می کنند.  زهرا کرم‌زاده از خوزستان نیز به عنوان مربی در این اردو حضور دارد. این مربی به همراه متقیان در پارالمپیک توکیو حضور داشت و در کسب نشان طلا توسط این ورزشکار نقش پررنگیحضور پررنگ بانوان خوزستانی در اردوی تیم‌ملی پارادو و میدان داشت.به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛ چهار ورزشکار و یک مربی از خوزستان به اردوی تیم ملی پارادو و میدانی دعوت شدند.ششمین مرحله اردو آمادگی تیم ملی پارادو و میدانی بانوان از بیست و هفتم خرداد تا پانزدهم تیر ماه به میزبانی استان فارس برگزار می شود که الهام صالحی، شهلا حدیدی، حنان کعب‌عمیر، هاشمیه متقیان از خوزستان در این اردو شرکت می کنند. زهرا کرم‌زاده از خوزستان نیز به عنوان مربی در این اردو حضور دارد. این مربی به همراه متقیان در پارالمپیک توکیو حضور داشت و در کسب نشان طلا توسط این ورزشکار نقش پررنگیحضور پررنگ بانوان خوزستانی در اردوی تیم‌ملی پارادو و مید