با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیرکل تعاون استان خوزستان، وضعیت اشتغال قهرمان کشتی جهان بررسی و پیگیری می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری جام سبز، محمد شریعتمداری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی طی نامه‌ای به مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان دستور داد هرچه سریع‌تر موضوع اشتغال قهرمان کشتی جهان بررسی، پیگیری و مشکل او حل شود.

این روز‌ها کلیپی در خصوص محسن مدهنی دارنده مدال طلای نوجوانان جهان و فنی‌ترین فرنگی کار نوجوانان جهان در سال ۲۰۱۷ در فضای مجازی دست به دست می‌شود که در حال میوه فروشی در خیابان‌های اندیمشک بوده که شهرداری بساط او را جمع کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیرکل تعاون استان خوزستان، وضعیت اشتغال قهرمان کشتی جهان بررسی و پیگیری می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری جام سبز، محمد شریعتمداری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی طی نامه‌ای به مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان دستور داد هرچه سریع‌تر موضوع اشتغال قهرمان کشتی جهان بررسی، پیگیری و مشکل او حل شود.

این روز‌ها کلیپی در خصوص محسن مدهنی دارنده مدال طلای نوجوانان جهان و فنی‌ترین فرنگی کار نوجوانان جهان در سال ۲۰۱۷ در فضای مجازی دست به دست می‌شود که در حال میوه فروشی در خیابان‌های

با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیرکل تعاون استان خوزستان، وضعیت اشتغال قهرمان کشتی جهان بررسی و پیگیری می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری جام سبز، محمد شریعتمداری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی طی نامه‌ای به مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان دستور داد هرچه سریع‌تر موضوع اشتغال قهرمان کشتی جهان بررسی، پیگیری و مشکل او حل شود.

این روز‌ها کلیپی در خصوص محسن مدهنی دارنده مدال طلای نوجوانان جهان و فنی‌ترین فرنگی کار نوجوانان جهان در سال ۲۰۱۷ در فضای مجازی دست به دست می‌شود که در حال میوه فروشی در خیابان‌های

با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیرکل تعاون استان خوزستان، وضعیت اشتغال قهرمان کشتی جهان بررسی و پیگیری می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری جام سبز، محمد شریعتمداری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی طی نامه‌ای به مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان دستور داد هرچه سریع‌تر موضوع اشتغال قهرمان کشتی جهان بررسی، پیگیری و مشکل او حل شود.

این روز‌ها کلیپی در خصوص محسن مدهنی دارنده مدال طلای نوجوانان جهان و فنی‌ترین فرنگی کار نوجوانان جهان در سال ۲۰۱۷ در فضای مجازی دست به دست می‌شود که در حال میوه فروشی در خیابان‌های