سرپرست جدید هیئت دو و میدانی استان خوزستان معرفی شد.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز ، با پیشنهاد افشین حیدری مدیرکل ورزش و جوانان استان و موافقت هاشم صیامی رئیس فدراسیون دو و میدانی کشور، محمد دستور به عنوان سرپرست جدید هیئت خوزستان منصوب شد.
پیش از این ریاست هیئت دو و میدانی خوزستان برعهده غلامرضا خنفری بود.
دستور هم اکنون به عنوان کارشناس حوزه ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان خوزستان مشغول به فعالیت است.

دستور دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی است و پیش از این مسئولیت روابط عمومی هیئت دو و میدانی استان خوزستان را برعهده داشته است.

سرپرست جدید هیئت دو و میدانی استان خوزستان معرفی شد.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز ، با پیشنهاد افشین حیدری مدیرکل ورزش و جوانان استان و موافقت هاشم صیامی رئیس فدراسیون دو و میدانی کشور، محمد دستور به عنوان سرپرست جدید هیئت خوزستان منصوب شد.
پیش از این ریاست هیئت دو و میدانی خوزستان برعهده غلامرضا خنفری بود.
دستور هم اکنون به عنوان کارشناس حوزه ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان خوزستان مشغول به فعالیت است.

دستور دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی است و پیش از این مسئولیت روابط عمومی هیئت دو و میدانی استان خوزستان را برعهده داشته است

سرپرست جدید هیئت دو و میدانی استان خوزستان معرفی شد.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز ، با پیشنهاد افشین حیدری مدیرکل ورزش و جوانان استان و موافقت هاشم صیامی رئیس فدراسیون دو و میدانی کشور، محمد دستور به عنوان سرپرست جدید هیئت خوزستان منصوب شد.
پیش از این ریاست هیئت دو و میدانی خوزستان برعهده غلامرضا خنفری بود.
دستور هم اکنون به عنوان کارشناس حوزه ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان خوزستان مشغول به فعالیت است.

دستور دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی است و پیش از این مسئولیت روابط عمومی هیئت دو و میدانی استان خوزستان را برعهده داشته است