دو خوزستانی به نهمین اردوی آماده سازی تیم‌ملی هندبال جوانان دعوت شدند.

نهمین اردوی تیم‌ملی هندبال جوانان با حضور سجاد دردان و رضا شجاعی از استان خوزستان در شهرستان مبارکه اصفهان برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛مسعود ظهرابی از خوزستان نیز به عنوان سرمربی تیم ملی هندبال جوانان حضور خواهد داشت.

در این اردو، ۲۸ هندبالیست حضور دارند که خود را برای مسابقات جوانان آسیا آماده می‌کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو خوزستانی به نهمین اردوی آماده سازی تیم‌ملی هندبال جوانان دعوت شدند.

نهمین اردوی تیم‌ملی هندبال جوانان با حضور سجاد دردان و رضا شجاعی از استان خوزستان در شهرستان مبارکه اصفهان برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛مسعود ظهرابی از خوزستان نیز به عنوان سرمربی تیم ملی هندبال جوانان حضور خواهد داشت.

در این اردو، ۲۸ هندبالیست حضور دارند که خود را برای مسابقات جوانان آسیا آماده می‌کنند.

دو خوزستانی به نهمین اردوی آماده سازی تیم‌ملی هندبال جوانان دعوت شدند.

نهمین اردوی تیم‌ملی هندبال جوانان با حضور سجاد دردان و رضا شجاعی از استان خوزستان در شهرستان مبارکه اصفهان برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛مسعود ظهرابی از خوزستان نیز به عنوان سرمربی تیم ملی هندبال جوانان حضور خواهد داشت.

در این اردو، ۲۸ هندبالیست حضور دارند که خود را برای مسابقات جوانان آسیا آماده می‌کنند.

دو خوزستانی به نهمین اردوی آماده سازی تیم‌ملی هندبال جوانان دعوت شدند.

نهمین اردوی تیم‌ملی هندبال جوانان با حضور سجاد دردان و رضا شجاعی از استان خوزستان در شهرستان مبارکه اصفهان برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛مسعود ظهرابی از خوزستان نیز به عنوان سرمربی تیم ملی هندبال جوانان حضور خواهد داشت.

در این اردو، ۲۸ هندبالیست حضور دارند که خود را برای مسابقات جوانان آسیا آماده می‌کنند.

دو خوزستانی به نهمین اردوی آماده سازی تیم‌ملی هندبال جوانان دعوت شدند.

نهمین اردوی تیم‌ملی هندبال جوانان با حضور سجاد دردان و رضا شجاعی از استان خوزستان در شهرستان مبارکه اصفهان برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛مسعود ظهرابی از خوزستان نیز به عنوان سرمربی تیم ملی هندبال جوانان حضور خواهد داشت.

در این اردو، ۲۸ هندبالیست حضور دارند که خود را برای مسابقات جوانان آسیا آماده می‌کنند.