به گزارش پایگاه خبری جام جم؛ دو ورزشکار خوزستانی به همراه تیم ملی دوچرخه سواری در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت می کنند.

تیم ملی دوچرخه سواری ایران با ۱۱ رکاب زن راهی رقابت های قهرمانی آسیا در هندوستان می شود که احسان خادمی و ستاره زرگر از خوزستان در بخش سرعت با کسب سکوهای برتر با حریفان خود رقابت می کنند.

ایران در ماده های تعقیبی انفرادی، دور امتیازی، اسکرچ، مدیسون و اومنیوم بخش نیمه استقامت و ماده های اسپرینت، تیم اسپرینت، کایرین و یک کیلومتر تایم تریل بخش سرعت، در این مسابقات شرکت کننده دارد.

رقابت های قهرمانی آسیا از ۲۸ خردادماه در هند آغاز خواهد شد.

 

 

**

به گزارش پایگاه خبری جام جم؛ دو ورزشکار خوزستانی به همراه تیم ملی دوچرخه سواری در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت می کنندتیم ملی دوچرخه سواری ایران با ۱۱ رکاب زن راهی رقابت های قهرمانی آسیا در هندوستان می شود که احسان خادمی و ستاره زرگر از خوزستان در بخش سرعت با کسب سکوهای برتر با حریفان خود رقابت می کنند.

 ایران در ماده های تعقیبی انفرادی، دور امتیازی، اسکرچ، مدیسون و اومنیوم بخش نیمه استقامت و ماده های اسپرینت، تیم اسپرینت، کایرین و یک کیلومتر تایم تریل بخش سرعت، در این مسابقات شرکت کننده دارد.

رقابت های قهرمانی آسیا از ۲۸ خردادماه در هند آغاز خواهد شد. گزارش پایگاه خبری جام جم؛ دو ورزشکار خوزستانی به همراه تیم ملی دوچرخه سواری در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت می کنند.تیم ملی دوچرخه سواری ایران با ۱۱ رکاب زن راهی رقابت های قهرمانی آسیا در هندوستان می شود که احسان خادمی و ستاره زرگر از خوزستان در بخش سرعت با کسب سکوهای برتر با حریفان خود رقابت می کنند.ایران در ماده های تعقیبی انفرادی، دور امتیازی، اسکرچ، مدیسون و اومنیوم بخش نیمه استقامت و ماده های اسپرینت، تیم اسپرینت، کایرین و یک کیلومتر تایم تریل بخش سرعت، در این مسابقات شرکت کننده داردرقابت های قهرمانی آسیا از ۲۸ خردادماه در هند آغاز خواهد شد.