یک پیشکسوت ورزش خوزستان، طی حکمی از سوی رییس فدراسیون قایقرانی به عنوان عضو شورای راهبردی توسعه این فدراسیون منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛ طی حکمی از سوی علیرضا سهرابیان مقدم رییس فدراسیون قایقرانی، آرش دوستی به عنوان عضو شورای راهبردی توسعه فدراسیون قایقرانی منصوب شد.

به گزارش ایسنا، دوستی که از پیشکسوتان ورزش خوزستان است، دارای مدرک دکترای تخصصی مدیریت استراتژیک سازمان های ورزشی و عضو سابق تیم‌ملی کشتی فرنگی ایران و مدرس دانشگاه است که طبق این حکم، وظیفه برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه و مدیریتی فدراسیون را عهده دار شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک پیشکسوت ورزش خوزستان، طی حکمی از سوی رییس فدراسیون قایقرانی به عنوان عضو شورای راهبردی توسعه این فدراسیون منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛ طی حکمی از سوی علیرضا سهرابیان مقدم رییس فدراسیون قایقرانی، آرش دوستی به عنوان عضو شورای راهبردی توسعه فدراسیون قایقرانی منصوب شد.

یک پیشکسوت ورزش خوزستان، طی حکمی از سوی رییس فدراسیون قایقرانی به عنوان عضو شورای راهبردی توسعه این فدراسیون منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛ طی حکمی از سوی علیرضا سهرابیان مقدم رییس فدراسیون قایقرانی، آرش دوستی به عنوان عضو شورای راهبردی توسعه فدراسیون قایقرانی منصوب شد.

یک پیشکسوت ورزش خوزستان، طی حکمی از سوی رییس فدراسیون قایقرانی به عنوان عضو شورای راهبردی توسعه این فدراسیون منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛ طی حکمی از سوی علیرضا سهرابیان مقدم رییس فدراسیون قایقرانی، آرش دوستی به عنوان عضو شورای راهبردی توسعه فدراسیون قایقرانی منصوب شد.

یک پیشکسوت ورزش خوزستان، طی حکمی از سوی رییس فدراسیون قایقرانی به عنوان عضو شورای راهبردی توسعه این فدراسیون منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛ طی حکمی از سوی علیرضا سهرابیان مقدم رییس فدراسیون قایقرانی، آرش دوستی به عنوان عضو شورای راهبردی توسعه فدراسیون قایقرانی منصوب شد.

یک پیشکسوت ورزش خوزستان، طی حکمی از سوی رییس فدراسیون قایقرانی به عنوان عضو شورای راهبردی توسعه این فدراسیون منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛ طی حکمی از سوی علیرضا سهرابیان مقدم رییس فدراسیون قایقرانی، آرش دوستی به عنوان عضو شورای راهبردی توسعه فدراسیون قایقرانی منصوب شد.