اتومبیلران خوزستانی در مسابقات سرعت کشور شرکت می کند.

مسابقات قهرمانی اتومبیل رانی سرعت کشور سوم تیرماه پیست اتومبیلرانی ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود که امین شیرالی از خوزستان به عنوان تنها راننده خوزستانی در کلاس ۲۰۶ مسابقات اعزام خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز، شیرالی با هزینه شخصی و بدون حامی مالی در این رقابت ها شرکت می کند.

شیرالی پیش از این نیز در سال جاری موفق شده بود در مسابقات قهرمانی سرعت کشور به مدال برنز دست پیدا کنند.

 

 

 

*****

اتومبیلران خوزستانی در مسابقات سرعت کشور شرکت می کند.مسابقات قهرمانی اتومبیل رانی سرعت کشور سوم تیرماه پیست اتومبیلرانی ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود که امین شیرالی از خوزستان به عنوان تنها راننده خوزستانی در کلاس ۲۰۶ مسابقات اعزام خواهد شد.به گزارش پایگاه خبری جام سبز، شیرالی با هزینه شخصی و بدون حامی مالی در این رقابت ها شرکت می کند. شیرالی پیش از این نیز در سال جاری موفق شده بود در مسابقات قهرمانی سرعت کشور به مدال برنز دست پیدا کنند.اتومبیلران خوزستانی در مسابقات سرعت کشور شرکت می کند.مسابقات قهرمانی اتومبیل رانی سرعت کشور سوم تیرماه پیست اتومبیلرانی ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود که امین شیرالی از خوزستان به عنوان تنها راننده خوزستانی در کلاس ۲۰۶ مسابقات اعزام خواهد شد.به گزارش پایگاه خبری جام سبز، شیرالی با هزینه شخصی و بدون حامی مالی در این رقابت ها شرکت می کند. شیرالی پیش از این نیز در سال جاری موفق شده بود در مسابقات قهرمانی سرعت کشور به مدال برنز دست پیدا کنند.اتومبیلران خوزستانی در مسابقات سرعت کشور شرکت می کند.مسابقات قهرمانی اتومبیل رانی سرعت کشور سوم تیرماه پیست اتومبیلرانی ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود که امین شیرالی از خوزستان به عنوان تنها راننده خوزستانی در کلاس ۲۰۶ مسابقات اعزام خواهد شد.به گزارش پایگاه خبری جام سبز، شیرالی با هزینه شخصی و بدون حامی مالی در این رقابت ها شرکت می کند. شیرالی پیش از این نیز در سال جاری موفق شده بود در مسابقات قهرمانی سرعت کشور به مدال برنز دست پیدا کنند.