به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛ طی حکمی از سوی ریاست فدراسیون والیبال ایران محمدرضا داورزنی و به پیشنهاد دکتر افشین حیدری مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان مهندس رمضان جمال پور بعنوان سرپرست جدید‌هئیت والیبال استان خوزستان منصوب شد.


شایان ذکر است مهندس رمضان جمالپور سالهاست در عرصه ی تیمداری در ورزش خوزستان فعال است و امید است با تلاش مستمر ایشان و سایر همکاران در این راه‌ شاهد ارتقاء بیش از پیش هئیت والیبال استان باشیم.

پایگاه خبری ورزشی جام سبز؛ این انتصاب شایسته را به مجموعه ی والیبال خوزستان تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی مینماییم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛ طی حکمی از سوی ریاست فدراسیون والیبال محمدرضا داورزنی و به پیشنهاد دکتر افشین حیدری مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان مهندس رمضان جمال پور بعنوان سرپرست جدید‌هئیت والیبال استان خوزستان منصوب شد.

مهندس رمضان جمالپور سالهاست در عرصه ی تیم داری در ورزش خوزستان فعال است و امید است با تلاش مستمر ایشان و سایر همکاران در این راه‌ شاهد ارتقاء بیش از پیش هئیت والیبال استان باشیم.

پایگاه خبری ورزشی جام سبز؛ این انتصاب شایسته را به مجموعه ی والیبال خوزستان تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی مینماییم.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛ طی حکمی از سوی ریاست فدراسیون والیبال محمدرضا داورزنی و به پیشنهاد دکتر افشین حیدری مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان مهندس رمضان جمال پور بعنوان سرپرست جدید‌هئیت والیبال استان خوزستان منصوب شد.

مهندس رمضان جمالپور سالهاست در عرصه ی تیم داری در ورزش خوزستان فعال است و امید است با تلاش مستمر ایشان و سایر همکاران در این راه‌ شاهد ارتقاء بیش از پیش هئیت والیبال استان باشیم.

پایگاه خبری ورزشی جام سبز؛ این انتصاب شایسته را به مجموعه ی والیبال خوزستان تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی مینماییم.

به گزارش پایگاه خبری جام سبز؛ طی حکمی از سوی ریاست فدراسیون والیبال محمدرضا داورزنی و به پیشنهاد دکتر افشین حیدری مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان مهندس رمضان جمال پور بعنوان سرپرست جدید‌هئیت والیبال استان خوزستان منصوب شد.

مهندس رمضان جمالپور سالهاست در عرصه ی تیم داری در ورزش خوزستان فعال است و امید است با تلاش مستمر ایشان و سایر همکاران در این راه‌ شاهد ارتقاء بیش از پیش هئیت والیبال استان باشیم.

پایگاه خبری ورزشی جام سبز؛ این انتصاب شایسته را به مجموعه ی والیبال خوزستان تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی مینماییم.