پایگاه خبری جام سبز گزارش میدهد؛ ، رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام ساساری ایتالیا، از فردا در رم پایتخت ایتالیا برگزار می‌شود که سعید اسماعیلی، مسعود کاووسی، علیرضا مهمدی و شایان حبیب زارع در وزن‌های ۶۳، ۷۷، ۸۲ و ۸۷ کیلوگرم در ترکیب تیم منتخب کشورمان قرار گرفتند.

۱۰ فرنگی کار کشورمان بر روی تشک مسابقات بین‌المللی ایتالیا حاضر می‌شوند.

رقابت‌های بین المللی جام ساساری ایتالیا، بیست ودوم خردادماه با شناخت نفرات و تیم‌های برتر به پایان می‌رسد.

ملی پوشان خود را برای حضور زمان مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان آماده می‌کند.

مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان مردادماه در بلغارستان برگزار می‌شود.

 

**

 پایگاه خبری جام سبز گزارش میدهد؛ ، رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام ساساری ایتالیا، از فردا در رم پایتخت ایتالیا برگزار می‌شود که سعید اسماعیلی، مسعود کاووسی، علیرضا مهمدی و شایان حبیب زارع در وزن‌های ۶۳، ۷۷، ۸۲ و ۸۷ کیلوگرم در ترکیب تیم منتخب کشورمان قرار گرفتند.۱۰ فرنگی کار کشورمان بر روی تشک مسابقات بین‌المللی ایتالیا حاضر می‌شوند.رقابت‌های بین المللی جام ساساری ایتالیا، بیست ودوم خردادماه با شناخت نفرات و تیم‌های برتر به پایان می‌رسد.ملی پوشان خود را برای حضور زمان مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان آماده می‌کند.مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان مردادماه در بلغارستان برگزار می‌شود. پایگاه خبری جام سبز گزارش میدهد؛ ، رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام ساساری ایتالیا، از فردا در رم پایتخت ایتالیا برگزار می‌شود که سعید اسماعیلی، مسعود کاووسی، علیرضا مهمدی و شایان حبیب زارع در وزن‌های ۶۳، ۷۷، ۸۲ و ۸۷ کیلوگرم در ترکیب تیم منتخب کشورمان قرار گرفتند.۱۰ فرنگی کار کشورمان بر روی تشک مسابقات بین‌المللی ایتالیا حاضر می‌شوند.رقابت‌های بین المللی جام ساساری ایتالیا، بیست ودوم خردادماه با شناخت نفرات و تیم‌های برتر به پایان می‌رسد.لی پوشان خود را برای حضور زمان مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان آماده می‌کند.مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان مردادماه دربلغارستان برگزار می‌شود.